Bestuurlijke samenvatting

Gouda is al 750 jaar een prachtige stad met een rijke historie. Gouda staat er goed voor. Het college wil hierop voortbouwen en de ambities uit het akkoord op hoofdlijnen “Geef Gouda door” waarmaken. Dit betekent nieuwe accenten op duurzaamheid en groen, en een inclusieve en sociale stad. Een goede samenwerking met de gemeenteraad en stad is daarbij essentieel.

Winterplan

Steeds meer kwetsbare Gouwenaars en maatschappelijke organisaties dreigen in financiële problemen te komen door de hogere energierekening en de inflatie. Daarom stelt het college voor om – naast 2022 – ook in 2023 en 2024 geld te reserveren voor onder andere aanvullende steun aan huishoudens en maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, cultuurinstellingen, welzijnsorganisaties en buurthuizen, die door de stijgende kosten financieel ernstig in de problemen komen.

Economie, werk en onderwijs

Het college streeft naar een vitale Goudse economie en een goed ondernemers- en vestigingsklimaat, inclusief een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom gaat de gemeente Gouda aan de slag met de uitvoering van de Economische Agenda 2021-2024 en de regionale innovatieprojectenagenda. Verder wordt ingezet op het terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Via Campus Gouda wordt het hoger onderwijs duurzaam aan Midden-Holland verbonden in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tot slot wil de gemeente Gouda de komende bestuursperiode de jeugdwerkloosheid verminderen.

Energie en klimaat

De ambitie is dat de leefomgeving in 2050 bestand is tegen klimaatveranderingen en in 2040 wil Gouda CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. De gemeente wil de gevolgen van hittestress, droogte en wateroverlast verminderen door extra vierkante meters biodivers groen in de stad. Verder wordt begonnen met het verbinden en uitbreiden van groene structuren. Het verduurzamen van huizen en gebouwen krijgt een extra impuls om zoveel mogelijk energie te besparen. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld door in 2030 tenminste 55% van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Tot slot investeert de gemeente integraal en duurzaam in de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.

Wonen en leefomgeving

In Gouda kan iedereen prettig wonen en dat moet zo blijven. Voor een goede bereikbaarheid en woningaanbod voor elke doelgroep voert de gemeente de in 2020 vastgestelde Woon(zorg)visie uit. Met het programma Versnellen woningbouw stuurt de gemeente op kansrijke mogelijkheden. De gemeente blijft zich inzetten voor meer duurzame mobiliteit en bevoorrading. Met de uitvoering van het Verkeerscirculatieplan creëert de gemeente meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. De binnenstad wordt autoluw. De totstandkoming van een distributiehub wordt bevorderd, De gemeente streeft naar een soepele overgang van vergunningaanvragen en bouwinitiatieven als de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt.

Sociaal domein

Het college heeft de ambitie om passende hulp en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden voor Gouwenaars die dit het meest nodig hebben. De gemeente werkt aan een inclusieve en sociale stad, mede door het uitvoering van het programma Lokale inclusie agenda. Verder wordt ingezet op ondersteuning naar werk van inwoners met een arbeidsbeperking, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Om kansengelijkheid te bevorderen en zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen wordt gewerkt aan een buurtaanpak. Aanpak van financiële problemen door het vroegtijdig signaleren van schulden, hulp bij schulden en verruimen inkomensgrenzen voor minimaregelingen. Er is aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs, zorg en gemeentelijk sociaal domein. De dienstverlening aan inwoners is integraal en gaat uit van de menselijke maat.

Cultuur, sport en recreatie

Gouda is een unieke stad die veel te bieden heeft. Daarom wil de gemeente datgene waar Gouda voor staat verder uitdragen en werken aan versterking van het imago. De gemeente investeert in samenwerking met de partners in de stad in een aantrekkelijke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen.Het cultureel bereik wordt verbreed door het uitvoeren van cultuurnota o.a. via het totstandbrengen van een innovatiefonds.Het huidige cultuurhistorische erfgoed wordt goed onderhouden en daar waar mogelijk toekomstbestendig en duurzaam aangepast. Het stimuleren van ontwikkeling en herstel in de sector is noodzakelijk om een interessant en aansprekend aanbod voor de grote diversiteit aan Gouwenaren te realiseren en bezoekers te blijven trekken.

Leefbaarheid en veiligheid

Voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt een integrale aanpak gehanteerd. Onder de ondermijningsaanpak vallen ook de aanpak op: drugscriminaliteit, criminele families/netwerken en mensenhandel. De aanpak van het aantal woninginbraken blijft hoge prioriteit houden in 2023. Daarnaast is een duidelijke verschuiving gaande naar cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De inzet van jeugdboa’s moet resulteren in de afname van jeugd(overlast). Tot slot investeert de gemeente in het voorkomen van polarisatie en radicalisering.