Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 1

Functiemenging

%

2021

52,6

53,3

op deze indicator wordt niet gestuurd

Programma 1

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2021

151,6

165,1

150

Programma 1

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

1,7

1,9

gelijk aan landelijk gemiddelde

Programma 1

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

49

19

afname

Programma 1

Voortijdige school- verlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2021

19

1,9

afname naar 1,75

Indicator

Toelichting

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Absoluut verzuim

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.

De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Relatief verzuim

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school.

De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 2

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

118

170

115

Programma 2

Bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2020

6,8

26,8

20% in 2023

Indicator

Toelichting

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

Het CBS hanteert de volgende definitie: Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. Kernenergie valt niet onder hernieuwbare elektriciteit.

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 3

Gemiddelde WOZ waarde

duizenden euro's

2021

245

290

op deze indicator wordt niet gestuurd

Programma 3

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2021

7

8,9

gelijke tred met huishoudensprognose voor Gouda

Programma 3

Demografische druk

%

2022

71

70,3

op deze indicator wordt niet gestuurd

Programma 3

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2022

1.044

733

op deze indicator wordt niet gestuurd

Programma 3

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2021

1.071

810

op deze indicator wordt niet gestuurd

Indicator

Toelichting

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 4

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

788,1

805,5

wordt niet op gestuurd

Programma 4

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2020

1

1

beperkte sturing mogelijk. Streven gelijk aan landelijk gemiddelde of lager

Programma 4

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2020

6

6

beperkte mogelijk sturing. Streven gelijk aan landelijk gemiddelde of lager

Programma 4

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2020

2

2

wordt niet op gestuurd

Programma 4

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

68,7

68,4

wordt niet op gestuurd

Programma 4

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

459,8

431,2

afname

Programma 4

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

107,8

202

wordt niet op gestuurd

Programma 4

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

16

12,9

zie eigen indicator.

Programma 4

Jongeren met jeugdbescherming

%

2021

1,8

1,2

beperkte sturing mogelijk. Streven gelijk aan landelijk gemiddelde of lager

Programma 4

Jongeren met jeugdreclassering

%

2021

0,4

0,3

wordt niet op gestuurd

Programma 4

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2021

720

x

zie eigen indicator.

Indicator

Toelichting

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Jongeren met jeugdhulp

in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jongeren met jeugdbescherming

in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jongeren met jeugdreclassering

in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 5

Niet-sporters

%

2020

49,4

49,3

minder dan 49

Indicator

Toelichting

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 6

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2017

12

11

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2018

8

10

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2019

11

11

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2020

11

10

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2021

6

7

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

4,3

4,3

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

6,6

6,1

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

1,8

1,3

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Programma 6

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2021

3,1

1,8

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

Indicator

Toelichting

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Programma

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Programma 7

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

n.v.t.

n.n.b.

Hier wordt niet op gestuurd.

Programma 7

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2023

n.v.t.

n.n.b.

Hier wordt niet op gestuurd.

Programma 7

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2019

€ 596

n.n.b.

Hier wordt niet op gestuurd.

Programma 7

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

25%

n.n.b.

20%

Programma 7

Overhead

% van totale lasten

2021

6,3%

n.n.b.

Hier wordt niet op gestuurd.

Indicator

Toelichting

Formatie

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie.

Bezetting

Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar. In Gouda wordt geen raming opgesteld van de werkelijke bezetting voor een begrotingsjaar.

Apparaatskosten

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting.