Afkortingen

Afkorting

Betekenis

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Art.

Artikel

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B.V.

Besloten Vennootschap

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BI

Business Intelligence

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BZK

Binnenlandse Zaken

C02

Koolstofdioxide

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CHE

Christelijke hogechool Ede

CIP

Concern Investeringsplan

CIV

Centra voor Innovatief Vakmanschap

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universteit van Groningen

CPB

Centraal Planbureau

D&I

Diversiteit & Inclusie

DB

Dagelijks Bestuur

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DMS

Document Management Systeem

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

E.v.

En volgende

EMU-saldo

Economische Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

Fido

Financiering decentrale overheden

FKGR

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden

FMI

Functiemengingsindex

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GI

Gecertificeerde Instellingen

GOVO

Groot onderhoud en vervangingsonderhoud

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk rioleringsprogramma

GSG

Goudse Scholengemeenschap

GTK

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

Ha

Hectare

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

hbo

Hoger beroepsonderwijs

HR

Human Resource

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IFLO

Inspectie Financiën Lagere Overheden

IHP

Integraal Huisvestingsplan Gouda

IKC

Integraal kindcentrum

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KC

Kindcentrum

kg

Kilogram

m2

Vierkante meter

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

MD

Management Development

MJOP

Meerjarig Onderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MO

Maatschappelijke opvang

MOG

Meldingen openbaar gebied

NB

Nota bene let wel

NGE

Niet gesprongen explosieven

NV

Naamloze Vennootschap

O.a.

Onder andere

ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

OER

Opwek van Energie op Rijksvastgoed

OFG

OndernemersFonds Gouda

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OR

Ondernemingsraad

OV

Openbaar vervoer

OZB

Onroerendezaakbelasting

PG

Publieke Gezondheid

PO-bestuur

Primair onderwijs 

PSB

Platform Slappe Bodem

PW

Participatiewet

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

RBG

Regionale Belasting Groep

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

RES

Regionale Energiestrategie

Resp.

Respectievelijk

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMH

Regio Midden-Holland

RVE

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

SAMH

Streekacrhief Midden-Holland

SBG

Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda

SiSa

Single information Single audit

SPP

Strategische Personeelsplanning

SVHW

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

T.l.v.

Ten laste van

U.A.

Uitgesloten van Aansprakelijkheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VCP

Verkeerscirculatieplan

VFF

Verbeteren Financiële Functie

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Vrouwenopvang

vo

Voortgezet onderwijs

VON

Vrij op naam

VPB

Vennootschapsbelasting

VRHM

Veiligheidsregio Hollands-Midden

VSV-ers

Voortijdige school- verlaters

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WkB

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WO2

Tweede Wereldoorlog

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wpg

Wet publieke gezondheid

WSP

WerkgeversServicepunt

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wvr

Wet veiligheidsregio's 

WWB

Wet werk en bijstand

ZVH

Zorg- en Veiligheidshuis