Financiering

Waarin geeft de paragraaf financiering inzicht?

De paragraaf geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de financiering op korte, middellange en langere termijn. Deze verwachte ontwikkeling vindt haar grondslag in de volgende gegevens, verwachtingen, het treasurystatuut en (wettelijke) kaders:

  • de omvang van de verwachte meerjarige financieringsbehoefte
  • de omvang van het in het coalitieakkoord 2022 vastgelegde schuldenplafond
  • de renteverwachting
  • gedeeltelijk afdekken van toekomstig renterisico
  • kasgeldlimiet en renterisiconorm

Onder 2. worden de belangrijkste conclusies uit deze paragraaf financiering samengevat.

De gevolgen voor de operationele financiering zijn hieronder in 3. uitgewerkt in beleidsvoornemens voor de korte termijn (2023), de middellange termijn (2024-2026) en lange termijn (2027 en verdere jaren). Tevens wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de bancaire schuld zich naar verwachting meerjarig gaat ontwikkelen en hoe zich dit verhoudt met het schuldenplafond. Ook wordt inzicht gegeven in de verwachte ontwikkeling van de schuldquote.

Het investeringsprogramma leidt er toe dat de komende jaren jaarlijks nieuwe financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Daarover moet rente worden betaald. In het tweede kwartaal van 2022 is de rente fors gestegen. Hoe we beleidsmatig al op dit renterisico hebben geanticipeerd en in de nabije toekomst mee om willen gaan is onder 4. uitgewerkt.

Daarnaast dient in de paragraaf financiering een aantal door het BBV voorgeschreven rapportages te worden opgenomen. Deze zijn onder 5. opgenomen.