Overzicht taakvelden

Landelijk is bepaald dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen met daarin de baten en lasten per taakveld en de wijze waarop deze zijn verdeeld over de programma's. Deze taakvelden gelden voor alle gemeenten en hierdoor ontstaat vergelijkbaarheid tussen alle gemeenten. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2023 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Jaarrekening 2021

2022 t/m 1e Berap

2023

2024

2025

2026

0.1 Bestuur

7

4.316

4.757

5.876

5.870

6.067

5.568

0.10 Mutaties reserves

8

12.191

13.011

19.607

4.057

4.257

4.257

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

13.397

1.212

27.201

31.655

36.743

23.228

0.2 Burgerzaken

7

2.472

2.194

2.157

2.157

2.157

2.157

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

5.287

5.069

4.487

4.888

5.540

5.992

0.4 Overhead

7

24.608

24.921

25.933

26.047

25.941

25.721

0.5 Treasury

8

-1.129

-1.791

-2.249

-2.997

-3.559

-3.892

0.61 OZB woningen

8

249

246

250

250

250

250

0.62 OZB niet-woningen

8

234

232

235

235

235

235

0.63 Parkeerbelasting

8

51

67

19

19

19

19

0.64 Belastingen overig

8

121

82

50

50

50

50

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

8

0

0

0

0

0

0

0.8 Overige baten en lasten

8

536

2.321

5.244

8.621

11.026

14.831

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

104

145

363

233

234

160

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

5.193

5.275

5.437

5.437

5.437

5.437

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

5.972

5.483

5.590

5.593

5.458

5.424

2.1 Verkeer en vervoer

3

16.149

15.574

16.790

17.279

18.124

19.344

2.2 Parkeren

3

1.091

1.119

1.444

1.508

1.503

1.551

2.3 Recreatieve havens

5

252

271

544

543

543

543

2.4 Economische havens en waterwegen

1

1.064

1.774

1.456

1.545

1.637

1.803

2.5 Openbaar vervoer

3

112

111

109

108

107

105

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

1.565

824

901

213

212

210

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

223

227

223

223

223

223

3.4 Economische promotie

1

3.066

3.893

2.882

2.856

2.754

2.604

4.2 Onderwijshuisvesting

1

9.368

7.466

7.966

9.282

9.254

10.837

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

7.995

10.512

10.537

10.106

9.908

9.908

5.1 Sportbeleid en activering

5

6.536

6.739

7.524

7.484

7.284

7.284

5.2 Sportaccommodaties

5

2.713

2.813

2.894

3.082

3.090

3.108

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

4.797

4.282

4.570

4.558

4.700

4.391

5.4 Musea

5

2.249

2.304

2.401

2.401

2.376

2.376

5.5 Cultureel erfgoed

5

550

607

478

478

478

478

5.6 Media

5

1.960

2.062

2.109

2.103

2.103

2.103

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

5.168

7.730

6.273

6.869

6.721

6.634

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

8.907

8.526

8.926

8.922

8.919

8.917

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4

4.284

4.381

7.793

7.534

7.225

5.597

6.3 Inkomensregelingen

4

37.388

34.083

35.637

35.737

35.737

35.362

6.4 WSW en beschut werk

4

9.843

10.407

9.721

9.274

8.852

8.414

6.5 Arbeidsparticipatie

4

5.404

5.431

4.968

5.059

5.158

5.104

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.769

3.101

2.331

2.308

2.312

2.312

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

16.560

14.899

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

4

6.500

6.678

6.838

6.859

6.71b Begeleiding (WMO)

4

7.986

8.110

8.169

8.171

6.71c Dagbesteding (WMO)

4

1.528

1.561

1.589

1.589

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4

1.851

1.851

1.851

1.851

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

26.499

25.706

6.72a Jeugdhulp begeleiding

4

5.270

4.987

4.988

4.988

6.72b Jeugdzorg behandeling

4

3.601

3.392

3.392

3.392

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

4

2.066

1.946

1.946

1.946

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

3.752

3.640

3.540

3.540

6.73a Pleegzorg

4

1.505

1.428

1.429

1.430

6.73b Gezinsgericht

4

1.188

1.128

1.128

1.129

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

4

1.873

1.770

1.770

1.771

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

4

4.482

4.221

4.221

4.221

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

4

1.053

1.008

1.008

1.009

6.74c Gesloten plaatsing

4

508

480

480

480

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

20.525

20.130

6.81a Beschermd wonen (WMO)

4

16.211

16.215

16.221

16.228

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4

5.427

4.864

4.864

4.640

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

4.231

4.692

6.82a Jeugdbescherming

4

2.535

2.417

2.417

2.417

6.82b Jeugdreclassering

4

174

164

164

164

7.1 Volksgezondheid

4

2.876

3.037

3.212

3.209

3.209

3.209

7.2 Riolering

2

15.971

17.071

16.360

15.471

15.982

15.611

7.3 Afval

2

9.605

10.284

10.977

11.119

11.092

11.097

7.4 Milieubeheer

2

2.931

3.397

3.861

3.912

3.912

3.912

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

49

34

36

36

36

36

8.1 Ruimtelijke ordening

3

2.966

1.951

2.911

2.761

2.761

2.761

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

10.507

9.978

22.378

7.692

7.790

3.572

8.3 Wonen en bouwen

3

5.413

4.530

5.083

4.083

3.781

3.645

Totaal lasten

325.190

313.169

371.002

345.733

353.654

338.312

Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Jaarrekening 2021

2022 t/m 1e Berap

2023

2024

2025

2026

0.1 Bestuur

7

-603

-61

-61

-61

-61

-61

0.10 Mutaties reserves

8

-18.136

-13.534

-21.062

-3.988

-3.309

-3.839

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

0

-1.092

-24.588

-25.877

-25.306

-22.415

0.2 Burgerzaken

7

-1.034

-1.020

-1.023

-1.023

-1.023

-1.023

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-4.018

-4.103

-4.314

-4.327

-4.327

-4.327

0.4 Overhead

7

-4.069

-4.290

-4.490

-4.490

-4.490

-4.490

0.5 Treasury

8

-354

-388

-202

-199

-197

-195

0.61 OZB woningen

8

-8.613

-8.742

-8.946

-9.171

-9.407

-9.606

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.768

-8.497

-8.720

-8.938

-9.167

-9.361

0.63 Parkeerbelasting

8

-3.695

-4.169

-3.801

-3.801

-3.800

-3.800

0.64 Belastingen overig

8

-2.486

-489

-501

-513

-527

-538

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

8

-174.680

-177.199

-193.145

-199.349

-208.023

-198.930

0.8 Overige baten en lasten

8

-1.594

-2.445

-498

-477

-467

-467

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

0

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-39

-48

-50

-50

-50

-50

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-422

-78

-79

-79

-79

-79

2.1 Verkeer en vervoer

3

-1.169

-118

-121

-121

-121

-121

2.2 Parkeren

3

0

-10

-690

-690

-690

-690

2.3 Recreatieve havens

5

-111

-108

-111

-111

-111

-111

2.4 Economische havens en waterwegen

1

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

3

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-1.519

-756

-687

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-109

-153

-157

-157

-157

-157

3.4 Economische promotie

1

-959

-1.440

-788

-791

-795

-798

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-2.578

-425

-433

-400

-364

-319

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.778

-7.493

-6.934

-6.434

-6.434

-6.434

5.1 Sportbeleid en activering

5

-547

-595

0

0

0

0

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.467

-2.565

-2.624

-2.624

-2.624

-2.624

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

-75

0

0

0

0

0

5.4 Musea

5

0

0

0

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

5

0

0

0

0

0

0

5.6 Media

5

0

0

0

0

0

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-158

-100

-102

-102

-102

-102

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-894

-781

-782

-782

-782

-782

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

4

-30.644

-27.463

-27.473

-27.473

-27.473

-27.473

6.4 WSW en beschut werk

4

0

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-385

0

0

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

0

0

-453

-453

-453

-453

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-646

-442

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

4

0

0

0

0

6.71b Begeleiding (WMO)

4

0

0

0

0

6.71c Dagbesteding (WMO)

4

0

0

0

0

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

4

0

0

0

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-22

0

6.72a Jeugdhulp begeleiding

4

0

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

0

0

0

0

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

4

0

0

0

0

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

0

0

0

0

6.73a Pleegzorg

4

0

0

0

0

6.73b Gezinsgericht

4

0

0

0

0

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

4

0

0

0

0

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

4

0

0

0

0

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

4

0

0

0

0

6.74c Gesloten plaatsing

4

0

0

0

0

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-644

-500

6.81a Beschermd wonen (WMO)

4

-500

-500

-500

-500

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4

0

0

0

0

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-184

-184

6.82a Jeugdbescherming

4

-184

-184

-184

-184

6.82b Jeugdreclassering

4

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

4

0

0

0

0

0

0

7.2 Riolering

2

-18.115

-18.920

-18.915

-18.909

-18.904

-18.904

7.3 Afval

2

-11.499

-12.004

-13.961

-13.735

-13.704

-13.676

7.4 Milieubeheer

2

-774

-423

-48

-48

-48

-48

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

0

0

0

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-2.090

-82

-84

-84

-84

-84

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

-12.914

-9.973

-22.378

-7.692

-7.790

-3.572

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.398

-2.476

-2.099

-2.099

-2.099

-2.099

Totaal baten

-325.190

-313.169

-371.002

-345.733

-353.654

-338.312