Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1:Signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit

 • Het blijven inzetten op en doorontwikkelen van het interventieteam. Binnen het interventieteam wordt enerzijds nauw samengewerkt met andere interne afdelingen, waaronder het sociaal domein en stadstoezicht, anderzijds wordt nauw samengewerkt met externe partners, waaronder politie en het zorg-en veiligheidshuis. Hiermee wordt een integrale aanpak op domeinoverstijgende casuïstiek bewerkstelligd.
 • Het intensiveren van integrale controles op horeca-ondernemingen, (overlast)panden, bedrijventerreinen en illegale prostitutie.
 • Doorontwikkelen van de aanpak op jeugdcriminaliteit en –overlast (o.a. tegengaan doorgroei binnen criminaliteit), drugscriminaliteit, criminele families/netwerken en mensenhandel. Meer integrale samenwerking met partners in het bijzonder op buurt- en wijkniveau (o.a. versterking van de informatiepositie) en een gezamenlijke lobby richting politie en het Rijk.

Doelstelling 2: Daling van het totaal aantal High Impact Crimes

 • Doorontwikkelen van de aanpak op cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie. Het voorlichten van ondernemers en inwoners over cybercrime om zo de cyberweerbaarheid van ondernemers en bewoners te vergroten.
 • Voortzetten van de aanpak gericht op het structureel verminderen van het aantal woninginbraken en andere vormen van HIC.

Doelstelling 3: Afname jeugdoverlast

Door een in de raad aangenomen motie met betrekking tot capaciteit van onze handhaving, is gekeken naar nut, noodzaak en mogelijkheden. Dit heeft plaats gekregen in het Bestuursakkoord 2022 - 2026 en geresulteerd in een uitbreiding van 2,4 fte Jeugdboa.

 • Meer handhaving op straat door extra capaciteit voor administratieve afhandeling van bestuursrechtelijke handhaving en een effectievere inroostering op de meldkamer.
 • Meer handhaving op straat door verbetering van de digitale ondersteuning en de inzet van een scanauto voor de controle op parkeren.
 • Meer handhaving op straat door het inzetten van jeugdboa’s. Om zo meer in contact te komen met de jeugd op de vindplaatsen, ook in de nacht. Daardoor eerder en beter in te kunnen spelen op signalen. Door deze extra inzet van jeugdboa’s gaat dit niet ten koste van de reguliere inzet op leefbaarheid in de wijken.
 • Stadstoezicht zet daarnaast meer in op klein leed door bijvoorbeeld verkeerd aangeboden afval en zwerfvuil. Om zo verrommeling en verpaupering tegen te gaan. Hiervoor wordt gestart met een spreekuur in de wijk.

Doelstelling 4: Professionalisering vergunningenbeleid

 • Een verdere professionalisering van het beleid en de uitvoering rondom vergunningen, o.a. door positionering van de Evenementencoördinator en versterking van het team door uitbreiding capaciteit vergunningverlening.
 • Versterken van de samenhang en samenwerking met Stadstoezicht en andere gemeentelijke afdelingen.
 • Verbinding leggen met de organisatoren en ondernemers in de stad en hen optimaal faciliteren bij (vergunning)aanvragen.

Doelstelling 5: Voorkomen van polarisatie en radicalisering

 • Het verder versterken van het netwerk, het verkleinen van de voedingsbodem van radicalisering (links, rechts en jihadisme) en het bieden van tegenwicht aan radicalisering.
 • Voorlichting op scholen doormiddel van gastlessen en rolmodellen .
 • Het vergroten van vertrouwen en verdraagzaamheid tussen inwoners onderling en tussen inwoners en overheid. Daardoor krijgt polarisatie en radicalisering minder kans. Dat doen we door ruimte te bieden voor tegengeluiden, het versterken van ‘het stille midden’ en het oppakken van signalen door goed te luisteren en in contact te zijn met inwoners.