Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Er is een keuze gemaakt in de onderwerpen op het gebied van wonen en leefomgeving die hier naar voren komen. De gemeente is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor taken als de begeleiding en toetsing van ruimtelijke plannen, het actualiseren van ruimtelijke kaders en toezicht en handhaving van relevante wet- en regelgeving.


Doelstelling 1: Een toekomstbestendige woningvoorraad

 • Het invoeren van de nieuwe Huisvestingsverordening. De Huisvestingsverordening maakt het mogelijk de schaarse betaalbare woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dit gebeurt met oog voor de regionale woonbehoefte door samen te werken met de regiogemeenten.
 • Langer in een passend huis wonen (voor senioren). In een gezonde woningvoorraad kunnen bewoners verhuizen naar een meer passende woning. Hierdoor ontstaat ruimte voor anderen die op zoek zijn naar een woning die past bij hun levensfase. Samen met betrokken partijen zoekt de gemeente naar maatregelen die senioren ondersteunen bij deze stap en die de diversiteit in het aanbod van woningen vergroot.
 • Het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Gouda streeft ook naar een woningvoorraad die is toegespitst op mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Hiervoor voert zij het Actieplan dakloosheid uit, maakt zij Gouwe Huse mogelijk en faciliteert de gemeente woonzorgconcepten.

Doelstelling 2: Actieve sturing op het woningbouwprogramma

 • Bij nieuwbouw hanteert de gemeente een vaste norm voor sociale huur (33%) en gereguleerde middeldure huur en betaalbare koop (samen 20%). De gemeente legt exploitatietermijnen vast om betaalbare woningen zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor de doelgroep. Ook zet de gemeente in op transformatie van bestaande panden waarmee sneller dan via nieuwbouw woningen kunnen worden toegevoegd.
 • Het invoeren van een Fonds betaalbaar wonen. Met de implementatie van een fonds betaalbaar wonen kan de gemeente meer regie nemen op de programmatische invulling van nieuwbouwlocaties. Ontwikkelaars moeten een bijdrage in het fonds storten als zij niet voldoen aan de norm voor betaalbare woningen.
 • De gemeente gaat uit van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en passende duurzame mobiliteit bij nieuwbouw en transformatie

Doelstelling 3: Uitvoering van het Verkeerscirculatieplan

 • Opstellen en vaststellen van diverse wijkmobiliteitsplannen. Passend binnen het Verkeerscirculatieplan. In het wijkmobiliteitsplan Binnenstad komen de randvoorwaarden voor de zero-emissiezone. Parallel aan de besluitvorming over dit wijkmobiliteitsplan wordt besluit genomen over de nota grote en zware voertuigen.
 • Realiseren van goede oversteeklocaties op de Goudse Houtsingel.
 • Voorbereiden van de realisatie van drie regionale doorfietsroutes en het afgeleide stedelijke fietsnetwerk.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om meer fietsparkeervoorzieningen te realiseren in de Binnenstad, bij voorkeur ondergronds of inpandig.
 • Voorbereiden en uitvoeren van de herinrichting van diverse wegen conform (het nieuwe) 30 km/u: KoninginWilhelminaweg, Fluwelensingel, Blekerssingel, Componistenlaan, Wilhelmina van Pruisenlaan.
 • Voorbereiden van de realisatie van capaciteitsvergrotende maatregelen op de N207/N457 (Westergouwe), op de Burg.Jamessingel/Van Reenensingel (Spoorzone) en de kruising Goudkade-Industriestraat.

Doelstelling 4: Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading

 • Het gestaag uitbreiden het aantal openbare oplaadpunten. Ook ontwikkelt de gemeente heldere kaders voor aanbieders van snelladen en deelmobiliteit.
 • Een meer duurzame vorm van bevoorrading faciliteren. In gesprek met ondernemers onderzoekt de gemeente de vestiging van een distributiehub en de overgang naar schonere en lichtere transportmiddelen.