Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Lasten

59.474

45.188

46.327

43.602

Baten

-29.789

-15.116

-15.214

-10.996

Saldo van baten en lasten

29.684

30.073

31.113

32.606

Toevoegingen aan reserves (lasten)

12.750

3.500

3.500

3.500

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-10.745

-2.103

-2.463

-3.130

Gerealiseerd resultaat

31.690

31.470

32.150

32.977

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Startbegroting

28.069

27.921

28.249

28.261

Autonome en administratieve ontwikkeling

1.495

910

724

1.200

Bestuursakkoord

1.735

2.249

2.936

3.276

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

390

390

240

240

Totaal

31.690

31.470

32.150

32.977

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

172

562

1.213

1.665

2.1 Verkeer en vervoer

16.668

17.158

18.003

19.222

2.2 Parkeren

754

818

813

861

2.5 Openbaar vervoer

109

108

107

105

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.171

6.767

6.618

6.531

8.1 Ruimtelijke ordening

2.826

2.676

2.676

2.676

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

0

0

0

8.3 Wonen en bouwen

2.984

1.984

1.682

1.545

Totaal

29.684

30.073

31.113

32.606

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)