Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Regio Midden-Holland (RMH)

Om de regio Midden-Holland, met Gouda als schakel, economisch aantrekkelijk te houden, bouwen we voort op het werk van de afgelopen periode. We investeren in een vitale Goudse economie en een goed ondernemers- en vestigingsklimaat door onder meer samen te werken op:

  • Verbeteren van bereikbaarheid door samenwerking voor de ontwikkeling van station Gouweknoop en inzetten op duurzame mobiliteit Fiets, OV en over de weg.
  • Verdere ontwikkeling van Campus Gouda en de Triple Helix innovatieprojecten.
  • Samenwerking in het sociaal domein om versnippering van het zorgaanbod tegen te gaan en meer regionale samenhang in beleid en uitvoering te creëren.
  • Invulling geven aan het Nationale Klimaatakkoord.
  • De onderlinge regionale afstemming van en inzet op woningbouwopgave, voor de toename van (betaalbare) woningen in de regio conform de Regionale Projectenlijst Wonen.
  • Aanvaarding kwalitatieve bedrijventerreinen door GS.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door burgerzaken diverse geleverde diensten.