Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Lasten

33.966

34.074

34.165

33.446

Baten

-5.574

-5.574

-5.574

-5.574

Saldo van baten en lasten

28.392

28.500

28.591

27.872

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

557

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-664

-664

-664

-664

Gerealiseerd resultaat

28.285

28.392

28.484

27.764

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Startbegroting

26.053

26.056

26.160

26.161

Autonome en administratieve ontwikkeling

-3.382

-3.423

-3.681

-3.500

Bestuursakkoord

5.329

5.474

5.719

4.819

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

285

285

285

285

Totaal

28.285

28.392

28.484

27.764

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

0.1 Bestuur

5.815

5.809

6.006

5.507

0.2 Burgerzaken

1.134

1.134

1.134

1.134

0.4 Overhead

21.442

21.557

21.450

21.231

Totaal

28.392

28.500

28.591

27.872

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)