Wat gaat de gemeente ervoor doen?


Doelstelling 1: Iedereen kan meedoen

 • Verdere implementatie van het VN-verdrag handicap en uitvoering van het programma Lokale inclusie agenda
 • Ontwikkelen van wooninitiatieven voor doelgroepen (waaronder Gouwe Huse en een Herstelhuis) en het uitvoeren van de woonzorgvisie. Om zo te zorgen voor een passend woonaanbod.
 • Het duurzaam op weg helpen richting werk en het participeren van inwoners: ingezet wordt op bemiddeling en ondersteuning naar werk van inwoners met een arbeidsbeperking, statushouders en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Ontwikkelen van een pilot voor simpel switchen om schotten tussen dagbesteding en werk weg te nemen.
 • Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

Doelstelling 2: Inzetten op kansengelijkheid 

 • Het uitvoerenl van het preventieakkoord, gericht op de aanpak van gezondheidsachterstand en kansenongelijkheid. Onwtikkelen van het programma buurtaanpak samen met bewoners. Om kansen in deze buurten te vergroten en om het welbevinden van buurtbewoners te versterken,
 • Aanpak van financiële problemen en voorkomen schulden: versterken vroegsignalering, hulp bij schulden en verruimen inkomensgrenzen voor minimaregelingen
 • Aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs, zorg en gemeentelijk sociaal domein. Voorbereiden en waar mogelijk bieden bredere toegang tot huiswerkbegeleiding
 • Participatie in de buurt en de Wmo: onderzoeken mogelijkheid om dagbesteding in te zetten als voorliggende voorziening

Doelstelling 3: Passende zorg en ondersteuning

 • Stabiliseren en waar mogelijk afremmen van de instroom hulp bij het huishouden door het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zodra dit wettelijk mogelijk wordt
 • Verder uitrollen van ondersteuning bij de huisartsen en het initiëren van acties samen met onderwijs om instroom jeugdhulp te verminderen
 • Voorbereiden van de kaderstelling voor de inkoop van zorg

Doelstelling 4: Integrale dienstverlening

 • Dienstverlening aan inwoners en werkgevers wordt continu verbeterd en gemoderniseerd; dit in dialoog met inwoners
 • (ervaringen) en de menselijke maat is het uitgangspunt
 • Evaluatie nota sociaal domein