Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Lasten

140.132

137.941

137.465

134.776

Baten

-29.391

-29.391

-29.391

-29.391

Saldo van baten en lasten

110.741

108.549

108.074

105.385

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-735

-735

0

0

Gerealiseerd resultaat

110.006

107.814

108.074

105.385

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Startbegroting

100.508

98.045

98.513

98.145

Autonome en administratieve ontwikkeling

3.041

2.765

2.646

2.344

Bestuursakkoord

5.786

6.358

6.299

4.294

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

670

646

615

603

Totaal

110.006

107.814

108.074

105.385

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.143

8.140

8.137

8.134

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

7.793

7.534

7.225

5.597

6.3 Inkomensregelingen

8.165

8.265

8.265

7.890

6.4 WSW en beschut werk

9.721

9.274

8.852

8.414

6.5 Arbeidsparticipatie

4.968

5.059

5.158

5.104

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.878

1.855

1.860

1.860

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.500

6.678

6.838

6.859

6.71b Begeleiding (WMO)

7.986

8.110

8.169

8.171

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.528

1.561

1.589

1.589

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.851

1.851

1.851

1.851

6.72a Jeugdhulp begeleiding

5.270

4.987

4.988

4.988

6.72b Jeugdzorg behandeling

3.601

3.392

3.392

3.392

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.066

1.946

1.946

1.946

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.752

3.640

3.540

3.540

6.73a Pleegzorg

1.505

1.428

1.429

1.430

6.73b Gezinsgericht

1.188

1.128

1.128

1.129

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.873

1.770

1.770

1.771

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

4.482

4.221

4.221

4.221

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.053

1.008

1.008

1.009

6.74c Gesloten plaatsing

508

480

480

480

6.81a Beschermd wonen (WMO)

15.711

15.715

15.721

15.728

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

5.427

4.864

4.864

4.640

6.82a Jeugdbescherming

2.351

2.233

2.233

2.234

6.82b Jeugdreclassering

174

164

164

164

7.1 Volksgezondheid

3.212

3.209

3.209

3.209

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

36

36

36

36

Totaal

110.741

108.549

108.074

105.385

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)