Beleid en belangrijkste wijzigingen in 2023

Algemeen

De uitgangspunten voor de tarieven zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2022-2026. Het streven is om de OZB met niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Daarnaast is het streven om alle huishoudens ervan te laten profiteren als de lokale lasten worden verlaagd.

Tariefontwikkeling

In de kaderbrief 2023 is aangegeven dat de lokale woonlasten en de belastingen/heffingen voor het jaar 2023 worden geïndexeerd op basis van verwachte prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling is conform de meicirculaire 2022. Bij het bepalen van de opbrengsten 2023 is daarom rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,3%. (In 2022 betrof dit percentage 1,4%). Als gevolg van de stijging van de kosten voor het inzamelen van afval dient het tarief voor afvalstoffenheffing naast het inflatiepercentage van 2,3% te worden opgehoogd. Het vaste tarief afvalstoffenheffing wordt daarom opgehoogd met € 75,55.

Woonlasten (lokale lastendruk)

De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten worden berekend voor een eigenaar of huurder van een woning die de woning bewoont met meerdere personen.

In 2023 stijgen de woonlasten voor de eigenaar-gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 276.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2022) met 8,77%. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2023 met 14,4%. Deze stijgingen worden veroorzaakt door de hoge kosten voor afvalinzameling. Een ophoging van het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing is daardoor noodzakelijk.

De stijging van de woonlasten ten opzichte van 2022 geeft een vertekend beeld. In de begroting 2022 is namelijk aangegeven dat de tarieven voor afvalstoffenheffing al verhoogd diende te worden als gevolg van de kostenstijgingen voor het inzamelen van afval. Tijdens de begrotingsraad in november 2021 is een amendement aangenomen waardoor een beroep kon worden gedaan op de algemene reserve. Een verhoging van de tarieven kon daardoor eenmalig uitblijven. In vergelijking met de oorspronkelijke begroting stijgen de woonlasten voor de eigenaar-gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 276.000) met 6,01%. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2023 dan met 9,08%.