Kostenonderbouwing tarieven

De gemeente Gouda hanteert bij de vaststelling van de tarieven voor 2023 een kostendekkende tarifering als uitgangspunt.

Onderstaand zijn de kostprijsonderbouwingen van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2023 weergegeven.

Kostenonderbouwing legestarieven uit legesverordening

De kostendekkendheid van de leges is in 2021 nader onderzocht en geheel geactualiseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van kostendekkendheid.nl. Een webapplicatie die door een groot aantal gemeenten (meer dan 100) wordt gebruikt. In samenwerking met kostendekkendheid.nl en de diverse deelnemende gemeenten wordt de komende jaren meer onderzoek verricht naar de kostendekkendheid van de leges. Het doel is een hogere kwaliteit van de legesproducten (snellere dienstverlening), meer transparantie en lagere kosten.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Legesverordening
(bedragen x € 1.000)

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

1.1 Burgerlijke stand

104

85

81,61%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

288

281

97,25%

1.3 Rijbewijzen

171

165

96,18%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

50

34

68,25%

1.5 Overige Publiekszaken

34

24

72,06%

1.7 Gemeentearchief

0

0

0,00%

1.9 Geluidshinder

0

0

0,00%

1.11 Huisvestingswet

16

0

0,00%

1.13 Verkeer en Vervoer

95

38

39,78%

1.14 Leegstandswet

0

0

61,64%

1.16 Kansspelen

0

0

83,29%

1.17 vervallen

0

0

0,00%

1.18 Diversen

3

1

45,99%

Totaal titel 1

762

628

82,44%

Titel2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunnig

Legesverordening
(bedragen x € 1.000)

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

2.1 Begripsomschrijving

0

0

0,00%

2.2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

40

43

108,16%

2.3 Omgevingsvergunning

2.630

1.908

72,53%

2.4 Vermindering

0

-3

0,00%

2.5 Teruggaaf

0

-0,3

0,00%

2.6 Intrekking Omgevingsvergunning

0

0

0,00%

2.7 Wijziging omgverg agv wijz project

2

1

64,90%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0,00%

2.9 Omgevingsvergunningen uit de verordening fysieke leefomgeving

51

40

78,53%

2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

3

5

140,72%

Totaal titel 2

2.726

1.993

73,13%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Legesverordening
(bedragen x € 1.000)

Totale lasten

Totale baten

Kosten-dekking

3.1 Horeca

28

31

108,36%

3.2 Organiseren evenementen of markten

75

28

37,11%

3.3 Prostitutiebedrijven

1

1

81,59%

3.4 Winkeltijdenwet

0

0

0,00%

3.5 vergunning ter bescherming van het ondernemersklimaat

0

0

0,00%

3.6. in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0,00%

Totaal titel 3

104

59

56,95%

Recapitulatie

Titel
(bedragen x € 1.000)

Lasten taakvelden

Totale lasten

Kosten-dekking

Titel 1

762

628

82,44%

Titel 2

2.726

1.993

73,13%

Titel 3

104

59

56,95%

Totale tarieventabel

3.592

2.681

74,63%

Voor de berekening van de kostendekkendheid is gebruik gemaakt van de 'Handreiking kostentoerekening leges en tarieven' (opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken) en van het kostenmodel van de VNG. Er mogen alleen kosten worden toegerekend die direct met de dienstverlening samenhangen. Alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan worden betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Directe kosten zijn bijvoorbeeld; kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, perceptiekosten (kosten heffen en invorderen) maar ook automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

In de kolom opbrengsten staan de leges inkomsten van de betreffende dienstverlening. Wanneer de opbrengsten worden afgezet tegen de kosten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% betekent dat de geraamde lasten hoger zijn dan de geraamde baten.

In de tabel is per heffing de mate van kostendekkendheid voor het begrotingsjaar aangegeven. Het is van belang dat de totale legesverordening de 100% kostendekkingsnorm niet overschrijdt. De maximale kostendekkendheid van 100% geldt dus niet per tarief. Door kruissubsidiëring binnen titels van de legesverordening is het mogelijk om de 'winst' van bepaalde legesproducten te gebruiken om het 'verlies' op andere producten te dekken.

Uit de tabel blijkt dat de geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale geraamde lasten van de verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken.

Titel I is voor 82% kostendekkend. Er is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk worden veroorzaakt door de paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestande hoogte.

Titel II is voor 73% kostendekkend.

Titel III is voor slechts 56% kostendekkend. Het betreft echter een klein onderdeel van de legesverordening. De kostendekking voor evenementvergunningen is laag. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeenten niet kostendekkend.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2023

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2023

Kosten taakveld afval

10.520

Inkomsten excl. heffingen

713

Netto kosten

9.806

Toe te rekenen kosten:

Overhead

0

Kwijtschelding

976

Compensabele BTW

2.244

Totaal kosten

13.026

Opbrengst afvalstoffenheffing

13.026

Dekking

100,0%

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2023 is 100% kostendekking. Alle kosten die op het taakveld Afval staan, worden betrokken bij de berekening van de heffing. Het betreft hier zowel de kosten van afvalinzameling als van afvalverwerking. Daarnaast worden de kapitaallasten van reeds uitgevoerde investeringen (bijvoorbeeld ondergrondse containers) en de kosten van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing meegenomen.

Kostenonderbouwing rioolheffing 2023

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

2023

Kosten taakveld riolering

15.230

Inkomsten excl. heffingen

0

Netto kosten

15.230

Toe te rekenen kosten:

Overhead

0

Kwijtschelding

719

Compensabele BTW

2.965

Totaal kosten

18.915

Opbrengst rioolheffing

18.915

Dekking

100,0%

Voor de berekening van de hoogte van de rioolheffing worden alle lasten verzameld die op het taakveld Riolering staan. Bij Riolering realiseert de gemeente 100% kostendekking. Grote kostencomponent binnen Riolering zijn de kapitaallasten van de historische investeringen (rioolvervanging). Daarnaast vormen de kosten van dagelijks- en groot onderhoud ook een belangrijke kostencomponent. Kwijtscheldingen van het opgelegde gebruikersdeel van de rioolheffing worden betrokken in de kosten van Riool.