Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;
  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2023.

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1.000)

Geraamde
opbrengst
2023

Geraamde
kwijtschelding
2023

Geraamde
opbrengst
2022

Tarieven
2023

Belastingen en heffingen

OZB-eigenaren woningen

8.946

2

8.742

0,0963%

OZB-eigenaren niet-woningen

5.143

0

5.011

0,3534%

OZB-gebruikers niet-woningen

3.577

3.486

0,2818%

Afvalstoffenheffing

13.001

976

10.506

392,55

Rioolheffing eigenaren

9.416

9.419

258,50

Rioolheffing gebruikers

9.498

719

9.501

253,10

Totaal Belastingen en heffingen

49.582

1.696

46.664

Overige belastingen

Hondenbelasting

276

269

80,95

Parkeerbelasting

3.801

4.036

div

Toeristenbelasting

149

145

0

Precariobelasting

225

219

div

Totaal overige belastingen

4.451

0

4.669

Rechten

Leges burgerzaken

1.010

1.007

div

Leges bouwvergunningen

1.903

2.283

div

Leges milieuvergunningen

48

div

Leges overig

163

160

div

Marktgelden

130

127

div

Havengelden

111

108

div

Staangelden

73

71

div

Reinigingsrechten

25

25

div

Totaal rechten

3.462

0

3.781

Totaal Lokale heffingen

57.495

1.696

55.114

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De OZB-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2022.

De OZB-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda. Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de OZB-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2023 is voor deze subsidie een bedrag van € 542.607,94 opgenomen.

De afvalstoffenheffing is de som van het vaste tarief (€ 347,55) en het variabele tarief op basis van gemiddeld 30 aanbiedingen van 60 liter restafval á € 1,50 (€ 45,00). De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2023 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder aangegeven. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2022 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2023 is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 276.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2022). De gemiddelde WOZ-waarde voor 2021 is € 245.000. Deze gemiddelde WOZ-waarde is gebruikt voor de berekening van de OZB 2022. Voor het bepalen van het tarief voor afvalstoffenheffing is uitgegaan van het vaste tarief vermeerderd met 30 aanbiedingen van 60 liter zakken.

De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn na de begrotingsraad van 2022 éénmalig verlaagd. De stijging van de woonlasten geven ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging wellicht een vertekend beeld. Daarom zijn onderstaand 2 overzichten opgenomen. Eén overzicht waarbij de oorspronkelijke begroting 2022 wordt vergeleken met de begroting 2023 en één overzicht waarbij de begroting 2022 na wijziging wordt vergeleken met de begroting 2023.

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1)

2023

2023

2022

2022

verschil in %

verschil in %

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

OZB eigenaar

242,86

237,40

2,30%

Afvalstoffenheffing

392,55

392,55

344,50

344,50

13,95%

13,95%

Rioolheffing eigenaar

258,50

252,70

2,30%

Rioolheffing gebruiker

253,10

253,10

247,40

247,40

2,30%

2,30%

Totaal

1.147,01

645,65

1.082,00

591,90

6,01%

9,08%

Opbrengstsoort
(bedragen x € 1)

2023

2023

2022 na amendement

2022 na amendement

verschil in %

verschil in %

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

eigenaar/ gebruiker

huurder

OZB eigenaar

242,86

237,40

2,30%

Afvalstoffenheffing

392,55

392,55

317,00

317,00

23,83%

23,83%

Rioolheffing eigenaar

258,50

252,70

2,30%

Rioolheffing gebruiker

253,10

253,10

247,40

247,40

2,30%

2,30%

Totaal

1.147,01

645,65

1.054,50

564,40

8,77%

14,40%

kwijtschelding

Personen met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In Gouda is kwijtschelding mogelijk voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelastingen. Voor het variabele tarief afvalstoffenheffing is een maximale kwijtschelding van € 75,00 mogelijk. 

In de praktijk komt kwijtschelding vooral voor bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De kwijtscheldingsnorm is 100%.